Protocol d’actuació per a les classes presencials d’EF

A principis d’octubre de 2020, la Presidenta en funcions del COLEF Illes Balears, la Sra. Carmina Vera (col·legiada 11248) i el seu gerent, el Sr. Raúl Benito (col·legiat 56741), es van reunir amb el Director General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació, el Sr. Antoni Morante, i amb Miquel Àngel Tirado (col·legiat 8765) inspector educatiu de la mateixa Conselleria; després de detectar que existia la necessitat d’aclarir totes les normatives relacionades amb l’actual situació de ‘nova normalitat’ que afectaven a l’àrea d’ensenyament de la nostra professió, que avui dia estaven disperses a diferents publicacions del BOIB. Tant per a formacions de règim general com de règim especial

Dies després d’aquesta reunió, el COLEF Illes Balears va enviar a la Direcció General de Planificació Ordenació i centres un document amb totes les consultes que ens havien fet arribar els nostres col·legiats i col·legiades en relació a aquesta temàtica a través del formulari creat especialment per aquesta funció, per a informar sobre les preocupacions i les diferents casuístiques que hi havia al respecte a molts centres de les diferents illes, alhora que per començar a elaborar un nou document on s’aclarissin tots els dubtes i preguntes que hi havia entre els docents d’Educació Física de secundària i els professors i professores dels ensenyaments de règim especial relacionats amb l’activitat física i l’esport.

Una setmana més tard, des del COLEF IB es va enviar aquest document més definitiu, creat per companys de la nostra junta de govern especialistes en educació, amb tots els punts que consideraven, des de la nostra corporació de dret públic s’havien d’afegir per crear un protocol a seguir per tots aquests docents a la correcta posada en pràctica de les sessions d’Educació Física i de moltes de les matèries dels ensenyaments de règim especial.

Cal dir, que l’administració ha tingut en consideració gran part dels punts dels esmentats per el nostre Col·legi Oficial, fet pel que hem d’agrair la confiança dipositada per part de l’administració en nosaltres.

Per últim, us informem que gràcies a aquesta feina, aquest dissabtes s’ha publicat al BOIB la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 10 de novembre de 2020 per la qual es modifiquen la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, així com les resolucions conjuntes de 3 i de 25 de setembre de 2020, que la modifiquen, on apareixerà l’ANNEX 2, PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LES CLASSES PRESENCIALS QUE IMPLIQUEN LA PRÀCTICA D’ACTIVITAT FÍSICA EN ENSENYAMENTS DE RÈGIM GENERAL I DE RÈGIM ESPECIAL.