L’Ajuntament de Madrid obligat a informar del nom i titulació de diversos serveis professionals esportius – COPLEF Madrid

És d’interès per a professionals i consumidors / usuaris de serveis esportius, conèixer que aquesta exigència sobre exposició pública de les titulacions no només està recollida en la Llei 10/1990 de l’Esport, sinó que ja ha estat reconeguda judicialment per Sentència condemnatòria a l’Ajuntament de Madrid a demanda del COPLEF Madrid, i que ha de complir abans del termini de tres mesos. El COPLEFde Madrid no té constància que mai abans s’hagi condemnat en tal sentit.

A més del que es detalla a cada llei autonòmica, la Llei estatal 10/1990 de l’Esport exigeix:

Article 72: Tota instal·lació o establiment d’ús públic en què es prestin serveis de caràcter esportiu, sigui quina sigui l’entitat titular, haurà d’oferir una informació, en lloc perfectament visible i accessible, de les dades tècniques de la instal·lació o de l’establiment, així com del seu equipament i el nom i titulació respectiva de les persones que prestin serveis professionals en els nivells de direcció tècnica, ensenyament o animació.

La progressiva sensibilització a institucions, i als propis usuaris, sobre la necessitat de publicitar, i per tant conèixer i valorar en la seva respectiva categoria, els títols que realment tinguin els professionals de l’activitat física i de l’esport, és un pas necessari sense el qual qualsevol promulgació de regulació professional queda minvada en la seva eficàcia. No obstant això, la Llei 6/2016, de l’exercici de les professions de l’esport a la Comunitat de Madrid, ja preveu en el seu article 25, que els titulars dels centres esportius han d’informar de forma clara i visible sobre la qualificació dels professionals de l’esport, així com que la publicitat de centres i serveis esportius han de recollir les autoritzacions concedides per prestar aquests serveis.

Fem extensible doncs, amb el precedent encoratjador de la condemna a l’Ajuntament de Madrid, ja que és una norma aplicable DE CARÀCTER ESTATAL, a TOTES les institucions respectives, es posin al dia en el compliment d’aquesta exigència que ens beneficia a tots, a la professió com a tal, al professional col·legiat, i als propis usuaris.

Notícia Original del COPLEF de Madrid