Codi deontològic dels col·legiats Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

Com és sabut els col·legiats Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, igual que molts altres professionals com metges, psicòlegs, etc. és regeixen per un codi deontològic que recull un conjunt més o menys ampli de criteris, recolzats en la deontologia amb normes i valors que formulen i assumeixen qui du a terme correctament una activitat professional. S’ocupen dels aspectes ètics de l’exercici de la professió que regulen i cada vegada són més freqüents en altres activitats.

Els col·legiats de tots els Col·legis Oficials autonòmics de Llicenciats en Educació Física i Esport es regeixen pel codi deontològic elaborat per la ‘Asociación Europea de la Educación Física (EUPEA) en 2010 y actualitzat en abril de 2016.

Actualment s’està treballant des del ‘Consejo COLEF’ en la elaboració d’un codi deontològic en el que convergeixin les diferents vessants que desenvolupa el professional col·legiat de l’Educació Física i l’Esport.